Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020

Gösterim: 1006

Mevzuat

15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI BESLENME VE YAŞAM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-SABESYA): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, beslenmeye dayalı hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Toplumun sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili eğitim gereksinimleri doğrultusunda eğitim programları düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek.

ç) Sağlıklı beslenme ve yaşam profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel işbirliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

d) Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlıklı beslenme ve yaşam sorunlarını iyileştirmeye yönelik gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanmasını sağlamak.

e) Merkez bünyesinde sağlıklı beslenme ve yaşam alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar organize etmek, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere katılmak, bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri, inceleme, uygulama, çalışma ve projeler yapmak.

c) Sağlıklı beslenme ve yaşamın geliştirilmesi, beslenme bozuklukları ve hastalıklarının önlenmesi konularında, kanıta dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim programları hazırlamak ve hizmet birimleri oluşturmak.

ç) Sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili ulusal politikaların üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere katılmak ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin katılımlarına yardım sağlamak.

e) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılabilmesi için çalışma grupları kurularak ortak projeler üretmek, mevcut projelere katkıda bulunmak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri ve teknolojileri bilim çevreleri ve kamuoyu ile paylaşmak.

g) Merkezin faaliyet alanına giren konular dahilinde, Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

 (3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların işbirliği tekliflerini değerlendirmek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Yıllık bütçe önerisini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversitenin akademik ve idari personeli, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışmalarda bulunmuş diğer üniversitelerin akademik ve idari personeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka Merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere Merkezin alt birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.